Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Purite

 

Poniższy regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawy prawne korzystania ze Sklepu - on line.

Definicje użyte w regulaminie.

 

Purite – właściciel DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1; 52-200 Komorowice; Numer KRS 514790 - SĄD

REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. e-mail: purite@purite.pl, tel: +48 697 97 51 97

 

Sklep - platforma informatyczno-informacyjna połączona z siecią Internet stworzona przez SOTE,

umożliwiająca Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu. Użytkownik korzystając

ze sklepu wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach przewidujących prawo

odstąpienia od umowy oraz pozostałych dokumentów w formie elektronicznej niezbędnych do realizacji

transakcji.

 

Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez DSS Sp. z o.o.

Warunki ogólne korzystania ze sklepu Purite.

- Przed dokonaniem zakupu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze Sklepu

internetowego pod domeną purite.pl.

- Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym Purite, podane są w złotówkach i zawierają VAT

(są cenami brutto).

- Sklep internetowy Purite, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.purite.pl umożliwia

dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

- Oferta proponowana przez Sklep jest ściśle zależna od stanu magazynowego firmy.

- Użytkownik, osoba korzystająca z usług purite.pl na podstawie zamówienia dokonanego zgodnie z

procedurą zakupową kupuje, a Sklep sprzedaje produkty wyszczególnione w zamówieniu dokonanym przez

kupującego.

- Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i

informacje, zawarte w niniejszym Regulaminie.

- Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

- Użytkownik może zmienić zamówienie lub anulować zamówienie, za pośrednictwem e-mail do momentu

wysłania przez Sklep zamówionych produktów.( status zamówienia wysyłany jest via e-mail na adres

Użytkownika)

- Purite - zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania

nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu

bądź wprowadzania w nich wszelkich zmian.

- sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki rejestracji w

naszym Sklepie, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące

się bezpośrednio do oferty Purite (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia

itp.).

 

Ochrona danych osobowych

Opisana w polityce prywatności Purite.

Odpowiedzialność za korzystanie z Sklepu

DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Sklepu, dokonywanych

w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Sklepu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem,

zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Właściciel sklepu zastrzega, że korzystanie z Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika,

nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do

tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej

zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób

wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie DSS Sp. z o.o.

DSS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Sklepu, wynikające z

konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

DSS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z zakłóceń w

pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą

wpłynąć na korzystanie z Sklepu.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa z Użytkownikiem jest zawierana w momencie, kiedy system Sklepu wysyła Użytkownikowi e-mail z

potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierający ilości i ceny wszystkich zamówionych towarów, łączne

koszty do poniesienia przez Użytkownika, warunki płatności oraz adres, na który mają zostać wysłane

produkty.

 

Składanie zamówień na purite.pl

1) Zamówienie może zostać złożone:

- za pośrednictwem procedury zakupów w Sklepie.

2) Po złożeniu zamówienia poprzez Sklep Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem

otrzymania zamówienia przez Sklep.

3) Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu się środków na koncie DSS Sp. z o.o.

4) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku

niedostępności produktu objętego zamówieniem, Użytkownik jest o tym informowany niezwłocznie, nie

później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5) Użytkownik w terminie 2 dni od chwili powiadomienia go przez Sklep o braku produktu podejmuje decyzję

o dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego

zamówienia). W przypadku braku decyzji Użytkownika we wskazanym wyżej terminie, Sklep zwraca

wpłaconą przez Użytkownika kwotę pieniężną.

6) Zamówione produkty Sklep wysyła w ciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania płatności,

chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie, przy czym maksymalny termin wykonania umowy

nie może przekraczać 30 dni.

 

Dostawy produktów Purite

- Forma dostawy produktu oraz forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Użytkownika w

zamówieniu.

- Produkt zostaje wydany Użytkownikowi w oryginalnym opakowaniu producenta, oraz w opakowaniu

zbiorczym, jeżeli istnieje taka konieczność.

- Przesyłki realizowane są przez Pocztę Polską, lub wybraną przez Sklep firmę kurierską bez zmiany ceny

dla Użytkownika - Klienta.

- Forma dostawy produktu: Kurier DPD

 

Koszty dostawy - przesyłki

Koszt dostawy na terenie kraju to 15 PLN. Zamówienia powyżej kwoty 160 PLN są bezpłatne.

Koszt dostawy na terenie kraju za pobraniem to 25 PLN.

Do każdego zamówienia Klienta indywidualnego wystawiany jest paragon faktura VAT - Firma.

W przypadku firm wystawiana jest tylko faktura VAT. Dane (niezbędne do wystawienia faktury system

wymusi automatycznie przy zamówieniu - Firma

Formy płatności

a. pobranie (płatność przy odbiorze),

b. przelew bankowy,

c. Przelewy

- płatność kartą kredytową

- Pay-u

- PayPal

Przesyłki zagraniczne – Sprzedaż realizowana jest do wynaczonych krajów (lista w panelu).

Koszt dostawy uzależniony jest od strefy.

Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku z późniejszymi zmianami "O ochronie niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", Użytkownik może odstąpić

od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed zastrzeżonym terminem.

Użytkownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwraca towar w stanie niezmienionym.

Użytkownik nie może zwrócić towaru, który był używany lub jest zniszczony. Użytkownik zwraca towar wraz

z paragonem lub fakturą.

Strony są zobowiązane dokonać zwrotu świadczeń (Sklep zwrot zapłaconej kwoty równej cenie towaru,

Użytkownik zwrot towaru) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i leży po stronie zwracającego przedmiot.

DSS Sp. z o.o. nie odbiera przesyłek pobraniowych.

 

Reklamacje

- Ws z y s t k i e  t o w a r y  d o s t ę p n e w  S k l e p i e  ob j ę t e  s ą  g w a r a n c j ą  p r o d u c e n t a .

- DSS jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną -

rękojmia - 12 miesięcy.

- Jeżeli po otrzymaniu towaru Użytkownik znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe

podczas transportu, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą.

- Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane

adresowe (imię nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego).

- Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony

zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu

wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w

Sklepie towary do wyboru.

- Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu -

uznaniu - reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

DSS Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za

korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego

dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z

wyrażeniem dla nich akceptacji.

Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik

składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa

ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów

były zgodne z rzeczywistością.

DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie

jego zaktualizowanej wersji w Sklepie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i

odpowiednich ustaw.

 

KARTY PODARUNKOWE PURITE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, mają następujące znaczenie:

Wydawca - DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1; 52-200 Komorowice będący wydawcą

Karty Podarunkowej.

Salon PURITE– sklep stacjonarny PURITE położony na terenie Polski oraz sklep internetowy mieszczący się

pod adresem www.purite.pl

Karta Podarunkowa – papierowy lub elektroniczny bon towarowy/bon upominkowy/bon urodzinowy wydany

na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów w Salonach PURITE, w zakresie

ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy

środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w

Salonie PURITE.

Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Salonach PURITE

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej

do realizacji w Salonach PURITE. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych

w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej w Salonach

PURITE w okresie ważności Karty Podarunkowej.

4.Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Salonach PURITE i na www.purite.pl.

5. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach PURITE wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe z

nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej

sfałszowaniem. W przypadku transakcji internetowych korzysta z unikalnego kodu zamieszczonego na

Karcie Podarunkowej w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Salonach PURITE.

8. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 6 miesięcy od dnia aktywacji. Po przekroczeniu terminu

ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w

Salonach PURITE.

9. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.

10. Termin ważności Karty Podarunkowej można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania na adres

purite@putie.pl. Po upływie 6 miesięcy od aktywacji Karta Podarunkowa traci ważność a niewykorzystana

kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.

11. Karta Podarunkowa daje możliwość JEDNOKROTNEGO dokonania zakupów w Salonach PURITE.

Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do dnia obowiązującego jako termin ważności

Karty Podarunkowej.

12. Saldo Karty Podarunkowej można w każdej chwili sprawdzić w każdym Salonie PURITE – jest ona

jednocześnie tożsama z kwotą widniejącą na Karcie podarunkowej.

13. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce

(w przypadku transakcji internetowych zwrotu na konto) gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od

bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

14. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty

Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie

do dopłaty należnej różnicy gotówką, za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej lub w przypadku sklepu

internetowego dopłaty przelewem bankowym.

15. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy

zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub

uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu

Nabywcy.

16. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w

wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

a.) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b.) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty

Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,

c.) posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie

posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

d.) w przypadku transakcji internetowych Kartą Podarunkową posiadającą błędny nieczytelny lub

sfałszowany kod autoryzacyjny.

18. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie

30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w dowolnym Salonie PURITE

bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy:DSS Sp. z o.o. ulica Zwycięska 12c/1 53-033

Wrocław.

19. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej

prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty

Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda

Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych

na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karty Podarunkowej,

wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty

Podarunkowej.

20. Towary zakupione z wykorzystaniem Karty Podarunkowej nie podlegają zwrotowi, a wymiana

nieużywanego Towaru lub niewygrawerowanego elementu Towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od daty

zakupu.

21. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w Salonach PURITE przy użyciu Karty Podarunkowej,

Wydawca przekaże Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość ceny

zakupu Towaru uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

22. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w

Salonie PURITE.

23. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

24. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od

towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone

Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty

Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące

paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

25. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem

oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że

zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

26. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.purite.pl – regulamin skrócony dostępny

jest wraz z zakupowaną Kartą Podarunkową na stronie www.purite.pl. Zakup Karty podarunkowej tożsamy

jest z akceptacją zarówno pełnego jak i skróconego regulaminu. Użytkownik oświadcza, że znane są mu

zapisy regulaminów.

27. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

cywilnego.

28. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie

bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po

udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.purite.pl z co najmniej 14-

dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych,

wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

 

Regulamin dotyczący zwrotu opakowań. „Chronię środowisko z PURITE”

W poniższym regulaminie zastosowano skróty użyte w powyższych regulaminach i stanowi on tekst

jednolity.

Każdy Klient - Użytkownik odsyłający Purite (właściciel marki jak powyżej) puste umyte opakowania po

produktach Purite uprawniony jest do darmowej przesyłki oraz 10% rabatu na zakupione NOWE produkty.

W celu skorzystania z promocji Użytkownik/Klient zobowiązany jest do odesłania (min. 3 szt.) opakowań szklanych

zakupionych pierwotnie (w dowolnym kanale dystrybucji) od firmy DSS Sp. z o.o. oznaczonych oryginalnie

etykietami zawierającymi logo PURITE na poniższy adres:

DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1; 52-200 Komorowice

oraz przesłania maila informującego o fakcie wysłania przesyłki na adres purite@purite.pl zawierającego

numer przesyłki (umożliwiający śledzenie przesyłki na portalach oferowanych przez firmę kurierską wybraną

przez Klienta).

W zamian Klient/Użytkownik realizujący program otrzymuje kod rabatowy uwzględniający pokrycie przez

Purite kosztów przesyłki oraz dodatkowy rabat kwotowy w wysokości 10% na NOWE zakupy (dokonane w

porozumieniu z PURITE i po otrzymaniu kodu upoważniającego do powyższych).

Zgodnie z procedurą Klient po przesłaniu maila z numerem przesyłki przesłanej PURITE otrzymuje w zamian

via mail KOD rabatowy upoważniający jedynie do darmowej przesyłki zakupionych dóbr i 10% rabatu na

zakupione produkty/dobra.

Regulamin dotyczący zwrotu opakowań jest jednostronnym oświadczeniem DSS Sp. z o.o. i nie podlega

żadnym innym regulacjom.

Właściciel marki Purite zmierza do propagowania minimalizacji szkód środowiska naturalnego poprzez

współpracę ze swoimi Klientami w zakresie recyclingu.